ברוכים הבאים לאתר שלנו : תמצאו כאן מגוון מיוחד של חדרים מעוצבים לתינוקות ונוערים

תקנון האתר

תקנון מועדון לקוחות רשת אפריל – April Rouge

  1. כללי1.1.תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של רשת אפריל April Rouge  (להלן: “אפריל רוז”), ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח, המבקש להיות חבר במועדון אפריל רוז’. לקוח המצטרף למועדון אפריל רוז’, מקבל על עצמו, בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון אפריל רוז’ יחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.1.2.מועדון “אפריל רוז” מופעל ומנוהל על ידי אפריל – רשת חנויות קוסמטיקה ובשמים בע”מ, ח.פ. 511967887 (להלן: “אפריל”).
  2. הצטרפות כחבר במועדון לקוחות אפריל רוז2.1.כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים רשאי להצטרף למועדון הלקוחות “אפריל רוז'”. כל אדם רשאי להירשם כחבר מועדון פעם אחת בו זמנית (דהיינו אותו אדם לא יכול להירשם בו זמנית שתי פעמים, או יותר, כחבר מועדון).2.2.על מנת להצטרף כחבר למועדון אפריל רוז’, יש למלא את טופס ההרשמה למועדון באחד הסניפים של אפריל. במעמד הפקדת הטופס, יש לשלם דמי חבר חד פעמיים, בסך של ₪50 (להלן: “דמי חבר”). לאחר הפקדת הטופס ותשלום דמי החבר, תבחן אפריל את בקשת ההצטרפות. אפריל שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד וללא חובה לנמק את הסירוב.2.3.ההצטרפות לאפריל רוז’ מותנית ברכישת פריט נוסף באותה עסקה (לא ניתן להצטרף למועדון ללא רכישה).2.4.אם תחליט אפריל לאשר את בקשת ההצטרפות, היא תנפיק למגיש הבקשה כרטיס מועדון. תוקף כרטיס המועדון יהיה ל-12 חודשים ממועד הנפקתו (המחזיק כדין בכרטיס חבר בתוקף, להלן: “חבר” או “חבר מועדון”) ויוארך בכל פעם בה יבצע חבר המועדון קנייה מזכה (כהגדרתה בסעיף 18 להלן) עד לתום 12 חודשים ממועד הקניה המזכה האחרונה כאמור. מובהר בזאת, כי אם תחליט אפריל להעניק למגיש הבקשה הטבות כלשהן לפני אישור הצטרפותו למועדון – לא יהיה בכך בכדי לחייב את אפריל לאשר את ההצטרפות למועדון.2.5.חברותו של חבר מועדון, אשר לא ביצע קנייה מזכה (כהגדרתה בסעיף 18 להלן) במשך 12 חודשים רצופים, תופסק באופן אוטומטי במועד חלוף 12 החודשים כאמור ולאחר מועד זה יחולו הוראות סעיף 5.2 להלן.2.6.אפריל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תוקף החברות במועדון, את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם, וכן לגבות דמי חידוש, לשנות ו/או לבטלם – והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.2.7.תשלום דמי החברות יבוצע במזומן או בשיק או בכרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המקובל ברשת אפריל. לא ניתן לשלם את דמי ההחברות בתווי שי. על דמי החברות לא יצברו נקודות.2.8.האחריות למילוי טופס ההצטרפות ועדכון הפרטים הנכונים הינה של הלקוח ולא תישמע כל טענה כלפי אפריל מחמת טעות במילוי הפרטים על גבי הטופס, לרבות בגין אי קבלת כרטיס המועדון או אי קבלת הטבות המועדון.2.9.כל חבר המעוניין להצטרף למועדון אפריל, חייב לשלם את דמי החברות נקובים בסעיף 4 לעיל (גם אם אותו החבר נמנה על מאגר הלקוחות הקיים של הרשת).2.10.בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור הלקוח בטופס ההצטרפות, ישמשו את אפריל, בין היתר, לצורך פנייה ללקוח בעת הצורך וכן לצורך תפעול שוטף של מועדון הלקוחות.2.11.חתימת החבר על טופס ההצטרפות, מהווה הסכמה מטעמו לקבלת חומר פרסומי ודיוור ישיר מחברת אפריל ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים אשר פורטו על ידו בטופס ההצטרפות, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.2.12.אפריל שומרת על הזכות להקים בכל עת מועדוני לקוחות נוספים, בנוסף לאפריל רוז’. אפריל תהיה זכאית להציע, או שלא להציע, לחברי מועדון “אפריל רוז'” להצטרף למועדונים החדשים כאמור.2.13.כמו כן, חבר שחתם על טופס ההרשמה למועדון אפריל רוז’, ייחשב כמי שהסכים שכל מידע שהצטבר בחנויות אפריל לגבי החבר בקשר עם רכישותיו בחנויות וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של אפריל אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע רשום על פי חוק. המידע ישמש את המועדון לשם קידום פעולותיו אשר כוללות שיתופי פעולה עם גופים אחרים באופן ששימוש במידע הנ”ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שהנהלת המועדון תוכל לעשות במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור.2.14.ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, הוא רשאי לדרוש, בכתב, כי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות המועדון ו/או לא יימסר לאדם או לאנשים מסוימים. בנוסף רשאי החבר לדרוש מאפריל בכתב להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון.
  3. הטבות3.1.לקוח שהצטרף למועדון אפריל רוז’ באמצעות הרשמה באחד מסניפי הרשת, יהיה זכאי, עם ההצטרפות למתנת הצטרפות –75 נקודות מתנה, אשר יעודכנו בכרטיס ואותן הוא יוכל לממש בקנייה חוזרת בחודש הקלנדרי העוקב מההרשמה למועדון בלבד (להלן: “הטבת ההצטרפות”). מימוש הטבת ההצטרפות מותנה בהצגת כרטיס המועדון. לא ינתן עודף או זיכוי ממתנת ההצטרפות. לא ניתן לממש את הטבת ההצטרפות לרכישת גיפט-כארד.3.2.כך, למשל, אם הצטרף חבר למועדון ביום 15.6.2014, הוא יהיה זכאי לנצל את הטבת ההצטרפות החל מיום 1.7.2014 ועד ליום 31.7.2014.3.3.אפריל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הטבת ההצטרפות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.3.4.קנייה שיבצע חבר מועדון אפריל רוז’ באחת מחנויות הרשת, שתשולם במזומן ו/או שיק ו/או כרטיס אשראי תזכה אותו בצבירה של נקודות (להלן: “קנייה מזכה”), אשר מספרן יהיה שווה לעשרה אחוז מסכום הקנייה בשקלים חדשים כנקודות (להלן: “סכום ההטבה”). לא ניתן לצבור או לממש נקודות מועדון ברכישה דרך האתר. לא ניתן להצטרף / לחדש חברות באתר האינטרנט.3.5.חבר המועדון יהיה רשאי לרכוש מוצרים בחנויות רשת אפריל ושלם את תמורתם, או את חלקה, באמצעות נקודות.3.6.כל נקודה הינה שוות ערך ל – ₪1.3.7.מימוש הנקודות יתאפשר במשך שנה אחת בלבד (12 חודשים) מיום הרכישה המזכה האחרונה, כאשר כל קניה מזכה נוספת תאריך את תוקף תקופת המימוש בשנה נוספת. לחבר מועדון אשר לא יבצע רכישה מזכה במשך שנה מיום הרכישה המזכה האחרונה, תימחק יתרת הנקודות שצבר. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי ורשת אפריל לא תהא מחויבת להודיע לחבר מראש על המחיקה כאמור, ולאחר מכן לא תשמע טענה נוספת בעניין זה.3.8.על אף האמור לעיל, אפריל תהיה רשאית לקבוע בתקנונים של מבצעים מסוימים, כי רכישת מוצרים במסגרת מבצעים אלו לא תבוא בחשבון לעניין צבירת נקודות הטבה.3.9.סכום ההטבה ייצבר לטובת הלקוח ויהיה ניתן למימוש החל מהקנייה שלאחר הקניה שזיכתה בצבירת הנקודות.3.10.צבירת הנקודות תהיה תמיד בהתאם לתשלום שבוצע בפועל, למעט כאמור דמי ההצטרפות עליהם לא יצברו נקודות.3.11.אפריל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות צבירת הנקודות מעת לעת.3.12.ברכישת מוצרים באמצעות נקודות צבירה לא תהיה צבירת נקודות. במידה ורק חלק מן העסקה שולם באמצעות נקודות צבירה, תינתן ההטבה על החלק שלא שולם באמצעות נקודות הצבירה.3.13.ברכישת מוצרים באמצעות המחאה בלתי חוזרת של האגודה השיתופית לא תהיה צבירת נקודות.3.14.ההטבות הינן אישיות ולא ניתן יהיה להעבירן לאדם אחר ו/או להמירן למזומן ו/או להחזר כספי אחר.3.15.הרישום הנמצא בידי אפריל יהווה ראיה חלוטה לגבי סכום הנקודות שנצבר לטובת חבר מועדון.3.16.לא ניתן לקבל את הטבות אפריל רוז’ בנוסף להטבות “מועדון מאפרים סמאשבוקס”.3.17.אפריל רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים ברשת בהתאם לשיקול דעתה.
  4. השימוש בכרטיס4.1.כרטיס מועדון אפריל רוז’ הינו אישי ואינו ניתן להעברה. עובד אפריל יהיה רשאי לדרוש הצגת תעודה מזהה כתנאי לשימוש בכרטיס מועדון אפריל רוז’. במקרה של פטירת בעל הכרטיס, תינתן האפשרות להעביר את חברות בעל הכרטיס המקורי במועדון לאחד מקרובי המשפחה מדרגה ראשונה בלבד וזאת בכפוף להצגת צו ירושה או צו קיום צוואה.4.2.קבלת הנחה או כל הטבה אחרת במסגרת המועדון, למעט צבירת נקודות כמתואר לעיל, תינתן למימוש פעם אחת בלבד, ובתקופת המימוש בלבד, ותהיה מותנית בהצגת כרטיס המועדון.4.3.לקוח אשר רכש מוצר/ים ברשת, ומכוח אותה רכישה נצברו לטובתו נקודות, ולאחר מכן יבקש (הוא או האדם שהמוצר/ים נמצא ברשותו) להחזיר את המוצר/ים ולקבל החזר כספי או זיכוי (בהתאם לדין ולמדיניות החזרת המוצרים של רשת אפריל) – בעת ביטול העסקה אפריל תקזז מיתרת הצבירה של אותו לקוח את סך הנקודות שנצברו לטובתו במסגרת העסקה שבוטלה. יתרה שלילית תקוזז מסכום ההחזר בהתאם לערך הנקודות.4.4.לקוח אשר רכש מוצר/ים ברשת באמצעות מימוש נקודות שהצטברו לטובתו, ולאחר מכן יבקש להחזיר את המוצר/ים ולקבל החזר כספי (בהתאם לדין ולמדיניות החזרת המוצרים של רשת אפריל) – בעת ביטול העסקה ההחזר יתבצע כנקודות לכרטיס המועדון (בדיוק כפי ששולם). נקודות מועדון אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן ו/או לשובר זיכוי.4.5.חברי המועדון יקבלו עדכונים מעת לעת על המבצעים השונים בחנויות הרשת ובמסגרת מועדון אפריל. העדכונים יועברו לחברים באמצעות מסרונים (SMS), דואר אלקטרוני, דואר, במודעות בחנויות הרשת, בעיתונות או בכל אמצעי אחר.4.6.למען הסר ספק, כרטיס החבר אינו משמש כרטיס חיוב כמשמעו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו-1986, ולא ניתן לשלם באמצעותו.
  5. ביטול החברות / סיום חברות5.1.כל חבר יהיה רשאי לבטל את חברותו במועדון אפריל רוז’, בטרם נסתיימה תקופת החברות, בכפוף להודעה בכתב. מבלי לגרוע מן האמור, השבת דמי החבר במלואם תתאפשר רק אם ביטול החברות במועדון נעשה תוך 14 יום ממועד ההצטרפות ו/או החידוש, ובלבד שחבר המועדון ישיב את מתנת ההצטרפות שקיבל במועד ההצטרפות ו/או החידוש, ולא עשה כל שימוש בכרטיס מועדון אפריל רוז’ לקבלת הטבות בתקופה זו, כולל מתנת ההצטרפות. במידה וחבר המועדון עשה שימוש כאמור, יקוזזו שווי הטבות אלה מדמי החבר ששילם ויוחזר לחבר המועדון חלקם היחסי כל עוד לא עלה שווי חלקם היחסי של ההטבות שמימש על שווי דמי החבר ששילם.5.2.במידה וביטל החבר את חברותו לאחר 14 יום מיום ההצטרפות ו/או החידוש, לא יהיה זכאי לקבל את דמי החבר בחזרה.5.3.הנהלת המועדון תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון אפריל רוז’, בהודעה של 7 ימים מראש, ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה חבר המועדון שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון. בוטלה חברותו של חבר מועדון אפריל רוז, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר להנהלת המועדון באופן מיידי.5.4.הסתיימה חברותו של חבר מועדון, יהיה חבר המועדון רשאי לנצל את ההטבות שצבר במסגרת המועדון במשך 90 יום מיום הסיום פקיעת החברות. מובהר בזאת, כי רכישות שיבצע חבר המועדון במהלך 90 הימים כאמור לא יזכו אותו בצבירה של נקודות או הטבות אחרות כלשהן.
  6. סיום פעילות מועדון אפריל6.1.הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות מועדון אפריל רוז’, בהודעה מראש של 30 יום, שתפורסם בדרך שתיקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת הנהלת המועדון, תאפשר לחבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 90 יום מיום ההודעה.
  7. שונות

7.1.במקרה של אובדן או גניבה של כרטיס חבר המועדון, על החבר להודיע על כך להנהלת המועדון על ידי פנייה למוקד שירות הלקוחות או לאחד מסניפי הרשת והנהלת המועדון תנפיק לחבר כרטיס חלופי. עבור הנפקת הכרטיס הנוסף ישלם החבר סכום של ₪20. הנהלת המועדון רשאית לשנות את עלות הנפקת הכרטיס ו/או את תנאי הנפקתו.

7.2.הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות מסוימות רק לחלק מחברי המועדון וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.3.ההנחות ו/או ההטבות הניתנות במסגרת מועדון אפריל, יינתנו במקום ולא בנוסף לכל הטבה ו/או הנחה שניתנו או יינתנו ללקוחות הרשת.

7.4.אלא אם נאמר אחרת, הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון, על כל סעיפיו, לרבות זכאות להצטרף למועדון, תקופת החברות, הטבות להן זכאי החבר במועדון, החנויות המשתתפות וכיו”ב, הכול כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.5.כל חבר מועדון אפריל יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון של פרטים רלוונטיים אחרים.

7.6.במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

7.7.מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.

7.8.לרשות חברי המועדון יעמוד מוקד שירות הלקוחות בטלפון: 1-700-701-133כמו כן, ניתן לפנות לאפריל בכתב, לכתובת הדואר הבאה: משכית 4, בניין C, הרצלייה פיתוח 46766 או בדוא”ל april@april.co.il.

קטגוריה

מותג
מותג
צבע המוצר